Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /protesty.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /protesty.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /protesty.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /protesty.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail

  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki • Wpłynął protest w odniesieniu do przetargu:

  Zdaniem Protestującego Zamawiający poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ - Zadanie 2 "kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne".

  W sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji naruszył art. 7 ust. 1,art. 29 ustawy oraz inne przepisy ustawy wymienione w uzasadnieniu protestu.

  Protestujący wnosi o zmianęspecyfikacji istotnych warunków zamówienia w SIWZ i dostosowanie jej postanowień do wymagań ustawy w szczególności poprzez:

  1) usunięcie następującego parametru technicznego:

   -system zdalnej diagnostyki serwisowej urzadzenia oparty na komunikacji GSM, system musi umożliwiać ciągłość dostaw materiałów eksploatacyjnych, tak aby zapewnić nieprzerwaną pracę urządzeń oraz automatyczne zgłaszanie awarii urządzeń, system musi monitorować żywotność podzespołów zużywających się podczas eksploatacji oraz automatycznie pobierac wartości liczników urzadzenia,

   2) zmianę terminu składania ofert  Zawiadomienie o oddaleniu protestu:

  Zamawiający oddala protest na podstawie art. 183 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  Uzasadnienie:

  W dniu 3.10.2007r. wnoszący protest zarzucił zamawiającemu, że zostały naruszone przepisy ustawy naruszające uczciwą konkurencję - art. 7 ust. 1, art. 29 oraz inne przepisy ustawy i wnosi o zmianę SIWZ dotyczącą zadania 2 "kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne", a w szczególności usunięcie zapisu dotyczącego parametru technicznego oraz zmianę terminu składania ofert.
  Zgodnie z art. 29 ust. 1 zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący , za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dodatkowo art. 30 pzp nakazuje opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, co wszystko zostało w specyfikacji szczegółowo opisane. Wyrok arbitrów z dnia 9 stycznia 2007r. (UZP/ZO/o-3059/06) również nakazuje szczegółowo opisać przedmiot zamówienia. Nie została tu więc naruszona zasada uczciwej konkurencji, ponieważ nie został wymieniony konkretny sprzęt ani marka. Sprzęt o takich parametrach jest obecnie osiągany u wielu producentów.
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 termin wyznaczony na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ogłoszenie w BZP jest z datą 2.10.2007r. a termin składania ofert upływa z dniem 9.10.2007r. - nie ma więc podstawy do przedłużenia terminu składania ofert.
  Mając na uwadze powyższe okoliczności, po wnikliwym przeanalizowaniu treści protestu, zamawiający uznał, że zarzuty są bezzasadne i oddalił protest.