Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /regulamin.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /regulamin.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /regulamin.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /regulamin.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail





  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę




  Zobacz wyniki

 • Załącznik do zarządzenia 18/03
  dyrektora WBGiTR z dnia23.07.2003r.

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
  Rolnych w Bydgoszczy


  I. Postanowienia ogólne.
  &1
  Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy zwane dalej "Biurem" działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, z poz. 1014 z póź. zm.), zarządzenia nr 94/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 1995 roku w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz na podstawie Statutu Biura stanowiącego załącznik do uchwały nr 768/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania nowego statutu. Statut Biura stanowi załącznik do wymienionej uchwały.

  &2
  Regulamin organizacyjny zwany dalej "regulaminem" określa:
        1) wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura;
        2) zasady wykonywania funkcji kierowniczych;
        3) zakres działania i kompetencje zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego;
        4) zadania i kompetencje kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
        5) zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
        6) zadania dla stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych;
        7) zasady kierowania Biurem;
        8) zasady podpisywania dokumentów.

  II. Wewnętrzna struktura organizacyjna Biura.

  &3
  1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura określa w sposób graficzny schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
  2. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
        1) Dyrektor Biura.
        2) Zastępca Dyrektora.
        3) Rejonowe Oddziały Biura.
        4) Pracownie geodezyjne, informatyczne, klasyfikacyjne, urządzania terenów            rolnych.
        5) Główny specjalista ds. technologii i martketingu.
        6) Główny księgowy oraz dział finansowo - księgowy.
        7) Główny specjalista ds. organizacji i sprawozdawczości.
        8) Główny specjalista ds. informatyki.
        9) Dział administracyjno - gospodarczy.
        10) Stanowisko pracy ds. kadr.
        11) Radca prawny.
        12) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.
        13) Stanowisko pracy ds. bhp.
  &4
  Komórki organizacyjne Biura w jednolitym rzeczowym wykazie akt, używają następujących symboli:
        1) zastępca dyrektora - "tn"
        2) rejonowe oddziały - "ro"
        3) dział finansowo - księgowy - "fk"
        4) główny specjalista ds. technologii marketingu - "p"
        5) główny specjalista ds. organizacji i sprawozdawczości - "in"
        6) główny specjalista ds. informatyki "i"
        7) pracownie geodezyjne - "g"
        8) pracownia informatyczna - "i - II"
        9) pracownia klasyfikacji - "kl"
        10) pracownia urządzania terenów rolnych - "ur"
        11) dział administracyjno - gospodarczy - "ag"
        12) stanowisko pracy ds. kadr - "k"
        13) radca prawny - "rp"
        14) stanowisko pracy ds. obrony cywilnej - "oc"
        15) stanowisko pracy ds. BHP - "bhp".

  III. Zasady wykonywania funkcji kierowniczych.

  &5
  1. Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
  2. Dyrektor kieruje Biurem według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki przed Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
  3. Dyrektor dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy Zastępcą Dyrektora, Głównym Księgowym a kierownikami komórek organizacyjnych, koordynuje ich działalność oraz:
  • realizuje zasady polityki kadrowej, dba o dobór pracowników o najwyższych kwalifikacjach;
  • zapewnia realizację zadań wynikających ze Statutu Biura oraz z bieżącej polityki samorządu województwa;
  • zapewnia kontrolę realizacji zadań i przestrzeganie przepisów prawa;
  • podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, przyjmowania, zwalniania, zaszeregowania oraz przyznawania premii i nagród;
  • dysponuje funduszami Biura zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • reprezentuje Biuro na zewnątrz;
  • ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura;
  • ustala szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Biura.

  IV. Zakres działania i kompetencje Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

  &6
  1. Zastępca Dyrektora działa w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnień i odpowiada za działalność w tym zakresie.
  2. Zastępca Dyrektora odpowiada przed Dyrektorem Biura za pracę podległych mu komórek organizacyjnych:
        1) rejonowych oddziałów;
        2) pracowni geodezyjnych;
        3) pracownię klasyfikacji gruntów;
        4) pracownię informatyczną;
        5) pracownię urządzania terenów rolnych.
  3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należą sprawy dotyczące:
        1) technologii i normowania pracy;
        2) koordynacji prac podległych komórek organizacyjnych oraz współpraca z             innymi komórkami wewnętrznymi;
        3) planowania produkcji i realizacji jej wykonania;
        4) terminowego wykonania zadań;
        5) wprowadzania postępu technicznego;
        6) jakości produkcji;
        7) współdziałania z organizacjami związkowymi.
  4. Zastępca Dyrektora posiada uprawnienia wnioskowania do Dyrektora w sprawach kadrowych, organizacyjnych i porządkowych dotyczących podległych mu komórek organizacyjnych Biura.
  5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go we wszystkich sprawach koniecznych dla zapewnienia prawidłowej działalności Biura.
  &7
  1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi równorzędnie z Zastępcą Dyrektora.
  2. Uprawnienia Głównego Księgowego:
  • opiniowanie pracy podległych pracowników;
  • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach pracowniczych;
  • opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej;
  • udział w kontroli wewnętrznej działalności gospodarczej i finansowej Biura.
  3. Główny Księgowy odpowiada za całokształt powierzonych mu obowiązków, a w szczególności za:
     1) prowadzenie rachunkowości oraz księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający:
        a) właściwy przebieg operacji finansowo - gospodarczych,
        b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
        c) terminowe i rzetelne sporządzanie informacji ekonomicznych i       sprawozdawczości finansowej,
     2) prowadzenie gospodarki finansowej Biura zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
        a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami       dotyczącymi gospodarki finansami publicznymi i innymi będącymi w       dyspozycji Biura,
        b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
        c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń       spornych oraz spłaty zobowiązań.
     3) kierowanie pracą podległych pracowników i ustalania zakresów czynności;
     4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
        a) zakładowego planu kont,
        b) obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
        c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
     5) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej oraz stosownych analiz zgodnie z zasadami i terminami ustalonymi w odpowiednich przepisach Ministra Finansów,
     6) współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie dyscypliny finansowej i gospodarki materiałowej.

  V. Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy.

  &8
  Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby sprawujące samodzielne stanowiska:
        a) odpowiadają przed Dyrektorem za całokształt spraw wyszczególnionych w       zakresach działania podporządkowanych im komórek organizacyjnych,
        b) ustalają zadania dla poszczególnych stanowisk pracy w podległej       komórce,
        c) ustalają szczegółowe zakresy czynności dla stanowisk pracy,
        d) odpowiadają za prawidłową i terminową realizację zadań podległej       komórki,
        e) organizują prace produkcyjne podległej komórce organizacyjnej,
        f) współdziałają z innymi komórkami Biura,
        g) wyznaczają zastępców na czas swojej nieobecności,
        h) opracowują propozycje do planów pracy, zadań premiowych i innych,
        i) przygotowują projekty zarządzeń i pism pod podpis Dyrektora,
        j) dbają o jakość pracy lub produktów wytwarzanych w komórce       organizacyjnej,
        k) nadzorują przestrzeganie przez podległych pracowników regulaminu pracy,
        l) nformują Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz zgłaszają potrzeby       związane z funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej,
        m) załatwiają sprawy osobowe nie zastrzeżone do kompetencji Dyrektora oraz       wnioskują w pozostałych sprawach.

  VI. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk.

  &9
  1. Rejonowe oddziały stanowią przedłużenie działania Biura w terenie w zakresie wykonywanych zadań przy współpracy z organami samorządu terytorialnego.
  2. Rejonowe oddziały wykonują niezbędne działania dla zapewnienia funkcjonowania Biura w terenie, a w szczególności:
        a) administrowanie zajmowanymi lokalami i dbałość o utrzymanie czystości       oraz ich zabezpieczenie,
        b) przyjmowanie i załatwianie korespondencji w tym zleceń na usługi       geodezyjne,
        c) podpisywanie delegacji służbowych dla pracowników,
        d) dbałość o sprzęt geodezyjny, obliczeniowy oraz środki transportu,
        e) efektywne wykorzystanie możliwości kadrowych i sprzętowych,
        f) zapewnienie jakości i terminowości prac,
        g) kontrolę i odbiór produkcji,
        h) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi dla realizacji zadań,
        i) prowadzenie listy obecności, książek wyjść i odpracowań.
  &10
  Do zadań działu finansowo - księgowego należy:
     1) ewidencja operacji gospodarczych Biura na odpowiednich kontach,
     2) ewidencja poszczególnych rzeczowych składników majątku umożliwiająca ustalenie ilości i wartości,
     3) dokonywanie rozliczeń finansowych z budżetem i pracownikami Biura,
     4) sporządzanie planów i sprawozdań dochodów i wydatków budżetowych,
     5) sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów własnych i obcych,
     6) prowadzenie dokumentacji płacowej i przelewów wynagrodzeń,
     7) obsługa kasowa.
  &11
  Do zadań Głównego Specjalisty ds. Organizacji i Sprawozdawczości należy:
     1) opracowywanie zarządzeń Dyrektora, pism i wytycznych w zakresie zarządzania i organizacji;
     2) prowadzenie działań na rzecz optymalnego współdziałania miedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Biura;
     3) dostosowanie struktury organizacyjnej Biura do aktualnych potrzeb wynikających z zakresu zadań rzeczowych;
     4) załatwianie spraw indywidualnych i skarg na działalność Biura;
     5) przeprowadzanie kontroli specjalnych, kompleksowych i sprawdzających z działalności wszystkich komórek organizacyjnych Biura;
     6) informowanie Dyrektora Biura o wszelkich nieprawidłowościach w działalności komórek organizacyjnych Biura;
     7) opracowywanie planów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych odnośnie wykonania zadań statutowych Biura;
     8) comiesięczne rozliczanie pod względem formalnym zadań produkcyjnych Biura;
     9) współdziałanie z Zastępcą Dyrektora, Głównym Księgowym i innymi kierownikami dla właściwego działania wszystkich komórek organizacyjnych Biura;
     10) przekazywanie komórkom organizacyjnym kserokopii potrzebnych przepisów prawnych;
     11) prowadzenie jednolitego wykazu i zbioru zarządzeń Dyrektora Biura;
     12) przyjmowanie zleceń na usługi geodezyjne od osób fizycznych i prawnych;
     13) śledzenie informacji prasowych o przetargach na usługi geodezyjne;
     14) udzielanie informacji geodezyjnej;
     15) przygotowywanie dokumentacji do przetargu;
     16) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy na usługę geodezyjną.
  &12
  Do zadań pracowni geodezyjnej należy:
     1) wykonywanie zadań statutowych Biura na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Bydgoszcz, a także na innym terenie w ramach potrzeb przy współpracy z rejonowymi oddziałami;
     2) wykonywanie usług geodezyjnych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz innych województw;
     3) wykonywanie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań, a w szczególności:
        a) efektywne wykorzystanie możliwości kadrowych i sprzętowych,
        b) zapewnienie jakości i terminowości prac,
        c) kontrola i odbiór produkcji,
        d) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi dla realizacji zadań.
  &13
  Do zadań pracowni klasyfikacji gruntów należy:
     1) realizowanie zadań związanych z klasyfikacją gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
     2) kontrola klasyfikacji gruntów na indywidualne wnioski zainteresowanych za pośrednictwem starostw powiatowych,
     3) kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
     4) aktualizacja lub odnowienie map gleboworolniczych,
     5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi,
     6) wykonywanie drobnych, płatnych usług związanych z badaniem rodzajów gleb,
     7) współpraca z samorządami powiatowymi i innymi jednostkami specjalistycznymi celem sprawnej realizacji zadań.
  &14
  Do zadań pracowni informatycznej należy:
     1) świadczenie płatnych usług na zlecenie jednostek i osób fizycznych;
     2) wdrażanie nowych technik i programów komputerowych dla potrzeb Biura.
  &15
  Do zadań pracowni urządzania terenów rolnych należy:
     1) monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów,
     2) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie,
     3) opracowywanie dokumentacji geodezyjno - urządzeniowej granicy polno - leśnej,
     4) opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji,
     5) opracowywanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg transportu rolnego,
     6) świadczenie innych usług planistyczno - projektowych.
  &16
  Dział administracyjno - gospodarczy organizuje działania w zakresie:
     1) zaopatrzenia i gospodarki materiałowej Biura;
     2) transportu samochodowego dla Biura;
     3) administrowania nieruchomościami Biura;
     4) prowadzenia sekretariatu Biura;
     5) świadczenia prac reprodukcyjnych i maszynopisania dla potrzeb Biura;
     6) prowadzenia magazynu sprzętu geodezyjnego i innego dla potrzeb Biura;
     7) zakup zaopatrzenia pracowników w materiały biurowe, druki, odzież roboczą, środki higieny osobistej;
     8) konserwacji sprzętu oraz remontów;
     9) organizacji przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
  &17
  Stanowisko pracy ds. kadr prowadzi sprawy związane z:
     1) prognozowaniem i bilansowaniem potrzeb kadrowych Biura,
     2) przestrzeganiem dyscypliny pracy,
     3) rekrutacją i rozmieszczeniem kadr,
     4) awansowaniem, nagradzaniem i odznaczaniem pracowników,
     5) badaniem stopnia wykorzystania kwalifikacji pracowników,
     6) planem kształcenia i doskonalenia kadr,
     7) załatwiania potrzeb socjalnych pracowników i emerytów,
     8) zgłaszaniem pracowników do ubezpieczenia ZUS,
     9) przygotowaniem dokumentacji emerytalno - rentowych,
     10) przygotowaniem dokumentacji do zawarcia i rozwiązania umów o pracę,
     11) kierowaniem pracowników na okresowe badania lekarskie.
  &18
  Do zadań radcy prawnego należy:
     1) informowanie Dyrektora o treści nowych aktów normatywnych związanych z działalnością Biura,
     2) udzielanie porad, opinii, wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawnych stosownie do potrzeb komórek organizacyjnych Biura,
     3) opracowywanie pism procesowych,
     4) opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, instrukcji itp.,
     5) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym i innym,
     6) opiniowanie umów zawieranych przez Biuro.
  &19
  Do zadań Głównego Specjalisty ds. Technologii i Marketingu należy:
     1) monitorowanie rynku w zakresie potrzeb na usługi geodezyjne,
     2) bieżące śledzenie ogłoszeń prasowych o przetargach na usługi geodezyjne,
     3) utrzymywanie bieżących kontaktów z samorządami i innymi jednostkami korzystającymi z usług geodezyjnych,
     4) udzielanie informacji geodezyjnej,
     5) ustalanie zakresu prac, wykonywanie wstępnej kalkulacji kosztów, przygotowanie dokumentacji do przetargu,
     6) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy na usługę geodezyjną,
     7) śledzenie postępu prac na obiekcie celem zapewnienia terminu realizacji,
     8) udział w wewnętrznym odbiorze prac geodezyjnych,
     9) wykonywanie kontroli specjalnych i problemowych na polecenie Dyrektora lub Z-cy oraz z inicjatywy własnej,
     10) opracowywanie nowych technologii i czuwanie nad technologią obowiązującą w Biurze oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
  &20
  Do zadań Głównego Specjalisty ds. Informatyki należy:
     1) rozpoznawanie i wdrażanie w proces produkcyjny Biura nowości z zakresu informatyki;
     2) prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie niezbędnym do samodzielnego korzystania z programów informatycznych w produkcji;
     3) samodzielne świadczenie usług informatycznych zlecanych z zewnątrz;
     4) świadczenie usług produkcyjnych na rzecz innych k.o. Biura wynikających z procesu technologicznego;
     5) współdziałanie z innymi k.o. Biura na odcinku informatyki;
     6) nadzoruje i prowadzi rejestr posiadanych przez Biuro licencji programów informatycznych;
     7) przygotowywanie specyfikacji do przetargów na zakup sprzętu informatycznego i programów informatycznych.
  &21
  Do zadań Specjalisty ds. przygotowania i rozliczania produkcji geodezyjnej należy:
     1) prowadzenie książki robót geodezyjnych;
     2) wystawianie faktur dla zleceniodawcy;
     3) czuwanie nad przedłużaniem zgłoszeń robót do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
     4) wypisywanie poleceń wykonania pracy dla geodetów na poszczególne obiekty;
     5) wydawanie materiałów zleceniodawcy;
     6) koordynacja i czuwanie nad postępem prac związanych z obsługą Biura na rzecz Nadleśnictw zgodnie z podpisanymi umowami;
     7) czuwanie nad terminem prac wykonywanych przez pracownię geodezyjną;
     8) kontrola operatów geodezyjnych.
  &22
  Do zadań Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy:
     1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
     2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
     3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
     4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
     5) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
     6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
     7) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
        a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie       przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie       ustalonym w odrębnych przepisach,
        b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu       poprawę warunków pracy,
     8) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
  &23
  Do zadań specjalisty ds. obrony cywilnej należy:
     1) działalność planistyczna i prace organizacyjne z zakresu problematyki obrony cywilnej,
     2) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
     3) przygotowanie pracowników do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
     4) zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji przed zniszczeniem.

  VII. Zadania dla stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych.

  &24
  1. Szczegółowy wykaz zadań na każdym stanowisku pracy zawierają zakresy czynności pracowników aktualizowane w miarę zmian i potrzeb.
  2. Zakres czynności sporządza kierownik komórki organizacyjnej lub bezpośredni przełożony pracownika.
  3. Zakresy czynności przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

  VIII. Zasady kierowania Biurem.

  &25
  1. Zasady kierowania Biurem Dyrektor realizuje przez:
        a) wydawanie zarządzeń i pism stanowiących wewnętrzne akty prawne,
        b) system kontroli,
        c) konsultacje z pracownikami.
  2. Formę zarządzeń nadaje się aktom prawnym, które:
        a) oparte są na upoważnieniu lub poleceniu zawartym w aktach prawnych       wyższego stopnia,
        b) wydawane są na podstawie przepisów prawa przewidujących dla tego typu       aktu nazwę "zarządzenie".
  3. Pisma wydaje się w celu:
        a) wyjaśnienia obowiązujących przepisów,
        b) udzielania wytycznych co do postępowania w określonym zakresie.
  4. Komórką wiodącą w zakresie wydawania zarządzeń jest Główny Specjalista ds. Organizacji i Sprawozdawczości, który prowadzi jednolity wykaz zarządzeń i gromadzi je.
  5. Projekty zarządzeń i pism opracowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
  6. W Biurze obowiązuje jednostopniowy system kontroli sprawowany przez kierowników komórek organizacyjnych.
  7. Na polecenie Dyrektora Główny Specjalista ds. Organizacji i Sprawozdawczości lub Główny Specjalista ds. Technologii i Marketingu dokonują kontroli wyrywkowej, specjalnej lub kompleksowej określonych zagadnień bądź komórek organizacyjnych.
  8. Konsultacja Dyrektora z pracownikami realizowana jest przez:
        a) organizację narad roboczych z kierownikami komórek organizacyjnych,
        b) zasięganie opinii organizacji związkowych działających w Biurze w zakresie       przewidzianym prawem.

  IX. Zasady podpisywania dokumentów.

  &26
  1. Dyrektor podpisuje:
        a) pisma skierowane do Ministra, Wojewody, Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa,
        b) zarządzenia i pisma stanowiące wewnętrzne akta prawne,
        c) polecenia wyjazdów służbowych kierowników komórek organizacyjnych,
        d) dokumenty finansowe,
        e) umowy na usługi geodezyjne i inne.
  2. Zastępca Dyrektora podpisuje:
        a) pisma komórek organizacyjnych, które mu podlegają z wyjątkiem ust.1lit. a, b, e,
        b) dokumenty wymienione w ust. 1 lit. c, d w czasie nieobecności Dyrektora.
  3. Kierownicy rejonowych oddziałów podpisują:
        a) wydawane dokumenty geodezyjne,
        b) polecenia wyjazdów służbowych, rozliczenia wyjazdów,
        c) karty drogowe,
        d) wnioski urlopowe,
        e) rachunki i faktury za usługi geodezyjne,
        f) pisma w sprawach pomiarów.
  4. W czasie nieobecności Dyrektora i jego Zastępcy polecenia wyjazdów służbowych, pozwolenia na wyjścia prywatne podpisuje Główny Księgowy.

  D Y R E K T O R
  mgr inż. Henryk Szczepanik