Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /statut.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /statut.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /statut.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /statut.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail

  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki

 • Załącznik do Uchwały Nr 768
  Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  z dnia 28 stycznia 2002r.

  STATUT
  Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
  Rolnych w Bydgoszczy

  &1
     Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zwane dalej Biurem działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm..), zarządzenia nr 94/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 1995 roku w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz niniejszego statutu.

  &2
  1. Siedzibą Biura jest miasto Bydgoszcz, terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Biuro używa pieczęci podłużnej z napisem:
  Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Bydgoszczy
  ul. Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz
  &3
  1. Biuro jest jednostką organizacyjną Województwa Kujawsko - Pomorskiego i jest zakładem budżetowym.
  2. Nadzór bezpośredni nad Biurem sprawuje w imieniu Zarządu Województwa Dyrektor Departamentu właściwego do spraw rolnictwa.
  &4
  Przedmiotem działanie Biura jest:
  1) wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych, urządzeniowo - rolnych i       informatycznych szczególnie w zakresie:
        a) scaleń i wymiany gruntów,
        b) kierunków zagospodarowania przestrzennego rolniczej przestrzeni       produkcyjnej,
        c) modernizacji ewidencji gruntów,
        d) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
        e) rekultywacji gruntów.
  2) świadczenie na terenie kraju usług geodezyjno - kartograficznych i        informatycznych łącznie ze sprzedażą programów, usług planistyczno -        projektowych oraz związanych z szacowaniem, zarządem i obrotem        nieruchomościami.
  3) wykonywanie prac w zakresie spraw i zagadnień powierzonych na podstawie       zawartych porozumień i umów z administracją rządową lub samorządową.
  4) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej formalno - prawnej dotyczącej       nieruchomości samorządu i jednostek organizacyjnych województwa.
  5) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez       Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku -       prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.), w       szczególności:
        a) opracowanie i aktualizacja map gleboworolniczych,
        b) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja       prac urządzeniowo - rolnych,
        c) monitorowanie zmian w sposobie urzytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
  &5
        Źródłem przychodów Biura są:
        a) dotacje przedmiotowe z budżetu państwa,
        b) dotacje z budżetu województwa,
        c) przychody ze świadczonych usług,
        d) fundusze krajowe i zagraniczne,
        e) darowizny.
  &6
  1. Biurem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor, który działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa.
  2. Dyrektor kieruje działalnością Biura jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności przed Zarządem Województwa.
  3. Dyrektor działa przy pomocy z-cy Dyrektora oraz Głównego Ksiegowego.
  4. Szczegółową strukturę organizacyjną, podział zadań i kompetencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Biura, zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
  5. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa, zaś czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Marszałek Województwa.
  6. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników.
  &7
  Do zakresu działania Dyrektora Biura należy:
  1) kierowanie działalnością Biura i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
  2) ustalanie zakresu działania i kompetencji zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz samodzielnych stanowisk,
  3) ustalenie wewnętrznego podziału i kompetencji w regulaminie organizacyjnym,
  4) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
  5) dysponowanie funduszami Biura zgodnie z ich przeznaczeniem,
  6) powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych, rejonowych oddziałów, pracowni terenowych.
  &8
  1. W skład Biura wchodzą rejonowe oddziały, działy, pracownie i zespoły wykonawcze oraz samodzielne stanowiska pracy.
  2. Integralną częścią Statutu jest schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu.
  &9
  Zasady działalności finansowej, czas pracy oraz wynagrodzeń pracowników Biura określają odrębne przepisy.
  &10
  1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy na rok budżetowy.
  2. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
  3. Roczny plan finansowy i sprawozdanie finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.
  &11
  Zmiany w Statucie następują w trybie właściwym do jego uchwalania.
  &12
  Traci moc dotychczasowy statut Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy przyjęty Uchwałą Nr 69/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 1999r. w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania nowego ststutu.